WYDZIAŁOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Społeczna Inspekcja Pracy

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy na Wydziale Sztuki UWM (na kadencję 2020-2024)

mgr Joanna Gorczyńska
e-mail: joanna.gorczynska@uwm.edu.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   tel. (89) 524 63 90
ul. Szrajbera 11 pok. 332

Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników. Ma na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (odniesienia: Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy UWM). SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy i jest agendą zakładowych organizacji związkowych.

Wybrane uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy (zgodnie z Ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy):

- prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
- prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
- prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, prawo wpisywania uwag,
-  prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp,
-  prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
- udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
- prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
-  prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
- udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,
- prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
- prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
- prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji

 

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z decyzją (Nr 70/2012) Rektora UWM Wydziałowy SIP jest przewodniczącym zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale.

Protokół z przeglądu warunków pracy na Wydziale Sztuki

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosimy o kontakt z Wydziałowym SIP.

Przydatne informacje poświęcone zasadom BHP oraz ochrony uprawnień pracowniczych na UWM znajdą Państwo między innymi na stronach:

Państwowej Inspekcji Pracy http://olsztyn.pip.gov.pl/pl/
Działu BHP UWM http://www.uwm.edu.pl/bhp/
Związku Nauczycielstwa Polskiego UWM http://www.uwm.edu.pl/znp/
NSZZ Solidarność UWM http://www.uwm.edu.pl/solidarnosc/