Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - II stopień

ZASADY REKRUTACJI

ZAPISY NA STUDIA PROWADZONE SĄ JEDYNIE POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

https://irk.uwm.edu.pl/

 

HARMONOGRAM

Zapoznaj się z pełnym harmonogramem rekrutacji uzupełniającej na stronie UWM:

https://uwm.edu.pl/kandydaci/terminy-rekrutacji

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2023/2024

OPŁATA REKRUTACYJNA

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł do 13.09.2023 r. (w III turze do 25.09.2023 r.). O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo, Grafika, Rzeźba, Wzornictwo, Architektura wnętrz, Scenografia. 

Głównym kryterium ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku ukończonych studiów (wg wzoru określonego przez UWM) od 05.09. do 13.09.2023 r. do godz. 15.00. (w III turze: od 20.09. do 25.09 2023 r. do godz. 15.00) 

 

KONTAKT DO ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

mgr Julia Michalak – Koordynator Rekrutacji  julia.michalak@uwm.edu.pl

mgr Ewa Zuba – Członek Zespołu Rekrutacyjnego  ewa.zuba@uwm.edu.pl

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – OPIS KIERUNKU

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki. Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry. Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra. Po ukończeniu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych absolwent jest przygotowany pracy w szeroko rozumianej branży wizualnej. Ponadto jest przygotowany do samodzielnej działalności artystycznej oraz uczestniczenia i animowania kultury współczesnej.

Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in. rysunek kreacyjny, cyfrowe przetwarzanie obrazu, projektowanie i druk 3D, pracownie artystyczne do wyboru (malarstwo, grafika, rzeźba, proj. graficzne), ilustracja w grafice edytorskiej i multimediach, wystawiennictwo, historia sztuki współczesnej, specjalistyczne warsztaty językowe, seminarium magisterskie.

Kadrę artystyczną i dydaktyczną Instytutu Sztuk Pięknych stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. W jej skład wchodzą artyści różnych specjalności. 

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwentposiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych. Jest przygotowany do realizacji  i  upowszechniania  różnorodnych,  specjalistycznych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Posiada umiejętności wykorzystania specjalistycznej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, w strukturach promocyjnych i reklamowych oraz jako animator działań twórczych, w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych, itp. Absolwent jest przygotowany do ustawicznego dokształcania się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jak również do podjęcia nauki w szkole doktorskiej.

Obszary zatrudnienia absolwentów

  • w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
  • w mass-mediach,
  • w strukturach promocyjnych i reklamowych,
  • animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.