Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - I stopień

ZASADY REKRUTACJI

ZAPISY NA STUDIA PROWADZONE SĄ JEDYNIE POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

https://irk.uwm.edu.pl/

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2023/2024

Zapoznaj się z pełnym harmonogramem rekrutacji na stronie UWM: https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram

OPŁATA REKRUTACYJNA

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł do 11.07.2023 r. O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

Etap I – ocena predyspozycji kandydata

Ocena predyspozycji kandydata na podstawie przesłanych prac artystycznych nastąpi w dniach 13-14.07.2023 r.
Od kandydata wymagane jest wykonanie i przesłanie minimum 4 prac artystycznych na wybrany temat:

  • 2 rysunki
  • 2 prace malarskie

Tematy prac do wyboru przez kandydata:

  • Martwa natura
  • Wnętrze
  • Pejzaż
  • Mój świat fantazji 

Format prac: nie mniejszy niż A3.


Technika wykonania prac dowolna.
Mile widziane jest przysłanie większej ilości prac artystycznych niż wymagane minimum - 4 prace artystyczne.

Kontakt w przypadku pytań odnośnie przygotowywanych prac artystycznych:
dr hab. Renata Zimnicka - Prabucka, prof. UWM r.zimnicka-prabucka@uwm.edu.pl

Kandydat przysyła prace drogą korespondencyjną lub może je dostarczyć osobiście. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.
Prace należy wysłać na adres:
Portiernia Wydziału Sztuki UWM ul. F. Szrajbera 11, 11-041 Olsztyn lub dostarczyć osobiście na portiernię w godzinach 9:00-14:00. Z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja 2023/2024. Prace muszą dotrzeć na portiernię do 12.07.2023 r. do godz. 12.00 


KURS PRZYGOTOWUJĄCY dla kandydatów na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z malarstwa i rysunku - STUDIA I STOPNIA, ROK AKADEMICKI 2023/2024

Termin kursu: 12.06 – 23.06.2023 r., godz. 9.00 – 12.00 (oprócz sobót i niedziel)

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 4. 

Prowadzący kurs: 

dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz j.bentkowska-hlebowicz@uwm.edu.pl

dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM marzena.huculak@uwm.edu.pl

dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM r.zimnicka-prabucka@uwm.edu.pl

Dla kandydatów, którzy nie mogą uczestniczyć w kursie stacjonarnym, dostępna będzie możliwość konsultacji online.

Platforma komunikacji: ZOOM, szczegóły dostępu na tydzień przed rozpoczęciem.

Czego mogą oczekiwać kandydaci:

Kandydat pod okiem wykładowców Instytutu Sztuk Pięknych będzie mógł zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa. Przystępując do  kursu należy zaopatrzyć się w narzędzia do rysowania: ołówki od B do B9, narzędzia i materiały do malowania: pędzle, farby plakatowe, temperowe lub akrylowe.

Dla kandydatów komunikujących się online będzie możliwość przedstawienia dokumentacji fotograficznej prac z zakresu malarstwa i rysunku. Na tej podstawie zostanie dokonana analiza pod względem formalnym oraz przekazane zostaną wskazówki ukierunkowujące kandydata odnośnie dalszej pracy, która pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów lub wskaże dodatkowe możliwości pracy w dyscyplinach rysunku i malarstwa.

Zgłoszenia na kurs i konsultacje proszę przesyłać na adres: konsultacje.isp@gmail.com


Etap II

 

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.

 

Konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z trzech wybranych przedmiotów z poniższej grupy:

a) Nowa Matura

biologia, historia, historia sztuki, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

b) Stara Matura

historia lub geografia lub matematyka lub biologia, język polski, język obcy nowożytny

 

KONTAKT DO ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

mgr Julia Michalak – Koordynator Rekrutacji  julia.michalak@uwm.edu.pl

mgr Ewa Zuba – Członek Zespołu Rekrutacyjnego - ewa.zuba@uwm.edu.pl

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – OPIS KIERUNKU

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki. Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata
i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. W ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Instytut Sztuk Pięknych przygotowuje studentów do działalności w charakterze artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in. historia sztuki, rysunek, rysunek cyfrowy, malarstwo, grafika, rzeźba z ceramiką, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, podstawy kompozycji i liternictwa, licencjacka pracownia artystyczna, seminarium dyplomowe, technologie informatyczne. Kadrę artystyczną i dydaktyczną Instytutu Sztuk Pięknych stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. W jej skład wchodzą artyści różnych specjalności.

Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób w różnym wieku i zaprasza do podjęcia studiów na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń wiekowych. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika
i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Obszary zatrudnienia absolwentów

  • w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
  • w mass-mediach,
  • w strukturach promocyjnych i reklamowych,
  • animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.