Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - II stopień

ZASADY REKRUTACJI

ZAPISY NA STUDIA PROWADZONE SĄ JEDYNIE POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

https://irk.uwm.edu.pl/

 

HARMONOGRAM

Zapoznaj się z pełnym harmonogramem rekrutacji uzupełniającej na stronie UWM:

https://uwm.edu.pl/kandydaci/terminy-rekrutacji

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2023/2024

OPŁATA REKRUTACYJNA

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł do 13.09.2023 r. (w III turze: do 26.09.2023 r.). O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Dyrygentura, Kompozycja i teoria muzyki, Jazz i muzyka estradowa, Instrumentalistyka.

Głównym kryterium ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku ukończonych studiów (wg wzoru określonego przez UWM) od 05.09. do 13.09.2023 r. do godz. 15.00 (w III turze: od 20.09. do 25.09 2023 r. do godz. 15.00)

 

Dodatkowe informacje

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na innym kierunku studiów niż podane w zasadach kwalifikacji, mogą wziąć udział w rekrutacji, jeśli w wyniku ukończonych dotychczasowych studiów osiągnęli następującą wiedzę, umiejętności
i kompetencje:

 • umiejętność gry na fortepianie i dowolnie wybranym instrumencie,
 • ogólną znajomość literatury muzycznej,
 • wiedzę z zakresu rozwoju tradycji muzycznych w ujęciu historycznym
  i związaną z nim literaturą,
 • umiejętność definiowania elementów dzieła muzycznego i wskazywania relacji zachodzących   pomiędzy nimi,
 • umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii,
 • umiejętność rozpoznawania, zapamiętywania i odtwarzania materiału muzycznego,
 • umiejętność odczytywania oraz przekazania zapisu muzycznego.

 

KONTAKT DO ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

mgr Julia Michalak – Koordynator Rekrutacji  julia.michalak@uwm.edu.pl

mgr Ewa Zuba – Członek Zespołu Rekrutacyjnego  ewa.zuba@uwm.edu.pl

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – OPIS KIERUNKU

Po I semestrze studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studenci mają możliwość wyboru zakresu: Muzyki estradowej, Edukacji muzycznej szkolnej.

Wśród przedmiotów kształcenia w zakresie Muzyki estradowej znajdują się m.in. dyrygowanie, interpretacja utworu wokalnego, ruch sceniczny, propedeutyka kompozycji i aranżacji, propedeutyka produkcji muzycznej, podstawy realizacji dźwięku, instrumenty elektroniczne, technologie cyfrowe w muzyce, zespoły muzyki rozrywkowej (pop, rock, R&B, jazzband), instrumenty estradowe, instrumenty wirtualne i cyfrowe, praca z mikrofonem, podstawy realizacji nagrań, realizacja dzieła scenicznego, style muzyki rozrywkowej, historia kultury, promocja i marketing dóbr kultury, zespoły muzyczne z metodyką.

Wśród przedmiotów kształcenia w zakresie Edukacji muzycznej szkolnej znajdują się m.in. historia kultury, psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, zespoły muzyczne z metodyką, dyrygowanie, interpretacja utworu wokalnego, propedeutyka kompozycji i aranżacji, zespół instrumentów szkolnych Orffa, metodyka muzyki, organizacja projektu artystycznego, promocja i marketing dóbr kultury. 

Warunkiem wyboru po I semestrze zakresu Edukacji muzycznej szkolnej jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. 

Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności. 

 

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra i posiada kwalifikacje zgodne z ukończonymi zakresami:

 • prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym,
 • prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach,
 • animacji kultury muzycznej w społecznościach lokalnych,
 • działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do szkoły średniej włącznie,
 • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
 • po ukończeniu zakresu edukacja muzyczna szkolna dodatkowo uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

   

Obszary zatrudnienia absolwentów

Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie.