Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I stopień

ZASADY REKRUTACJI

ZAPISY NA STUDIA PROWADZONE SĄ JEDYNIE POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

https://irk.uwm.edu.pl/

 

HARMONOGRAM

Zapoznaj się z pełnym harmonogramem rekrutacji uzupełniającej na stronie UWM:

https://uwm.edu.pl/kandydaci/terminy-rekrutacji

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2023/2024

OPŁATA REKRUTACYJNA

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł do 13.09.2023 r. (w III turze do 25.09.2023 r.). O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

Etap I – ocena predyspozycji kandydata

Ocena predyspozycji kandydata nastąpi w dniu 15.09.2023 r. (w III turze: 26.09.2023 r.)

Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie obejmuje:

 • wykonanie na wybranym instrumencie z pamięci 2 utworów zróżnicowanych stylistycznie,
 • czytanie nut a vista (na fortepianie).

Przystępując do egzaminów praktycznych należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz wydrukowany program egzaminacyjny (imię i nazwisko kandydata, nazwiska kompozytorów i tytuły przygotowanych utworów lub części form cyklicznych). Podczas egzaminu praktycznego, sprawdzającego umiejętność gry na dowolnie wybranym instrumencie, kandydaci mają możliwość zaprezentowania utworu z akompaniamentem fortepianu.

W przypadku korzystania z realizacji akompaniamentu przez akompaniatora zatrudnionego w Instytucie Muzyki kandydat jest zobowiązany do dostarczenia zapisu nutowego akompaniamentu do Sekretariatu Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11 (III piętro) osobiście lub pocztą do 13.09.2023 r. (w III turze:  do 25.09.2023 r.) (decyduje data dostarczenia przesyłki do sekretariatu)  

Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych obejmuje:

 • wykonanie z pamięci 2-3 zwrotek pieśni (piosenki) a cappella, w języku polskim,
 • powtarzanie głosem i określanie przez kandydata/tkę rozmiaru inter­wałów (do oktawy i ponad oktawę),
 • powtarzanie głosem składników i określanie przez kandydata/tkę trybu trój­dź­więków (ew. czterodźwięków),
 • powtarzanie głosem krótkich, a następnie dłuższych tematów melodyczno-rytmicznych,
 • analizowanie słuchowe przebiegów melodyczno-rytmicznych (określanie wprowadzanych w powtórzeniach przebiegów zmian) lub określonych przebiegów harmonicznych,
 • realizację (wyklaskiwanie) zadanych prze­biegów rytmicznych.

Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

Kontakt w przypadku pytań odnośnie do oceny predyspozycji kandydata: 

granie na instrumencie: dr hab. Zofia Antes  zofia.antes@uwm.edu.pl

śpiew: dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof.UWM  katarzyna.bojaruniec@uwm.edu.pl 

 

Etap II

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z trzech wybranych przedmiotów z poniższej grupy:

a) Nowa Matura

biologia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka

b) Stara Matura

historia lub matematyka lub biologia, język polski, język obcy nowożytny

 

KONTAKT DO ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

mgr Julia Michalak – Koordynator Rekrutacji  julia.michalak@uwm.edu.pl

mgr Ewa Zuba – Członek Zespołu Rekrutacyjnego  ewa.zuba@uwm.edu.pl

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – OPIS KIERUNKU

Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentalny, fortepian,
II instrument, emisja głosu z interpretacją piosenki, edytory nutowe, techniki pracy w studio, praca z mikrofonem, ruch sceniczny, instrumentacja, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, animacja kultury muzycznej, pracownia dyplomowego dzieła artystycznego, fakultety.

Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.

Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących i zaprasza do podjęcia studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 40+. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i jest przygotowany do:

 • prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury,
 • prowadzenia działalności muzycznej w amatorskim ruchu muzycznym,
 • animacji kultury muzycznej w społecznościach lokalnych,
 • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia wybierając zakres Muzyki estradowej lub Edukacji muzycznej szkolnej.

 

Obszary zatrudnienia absolwentów

Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej.