Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I stopień

ZASADY REKRUTACJI

ZAPISY NA STUDIA PROWADZONE SĄ JEDYNIE POPRZEZ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

https://irk.uwm.edu.pl/

 

HARMONOGRAM

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2024/2025

Zapoznaj się z pełnym harmonogramem rekrutacji:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/kalendarz-rekrutacji/

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł do 15.07.2024 r. O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

Etap I – ocena predyspozycji kandydata

Ocena predyspozycji kandydata nastąpi w dniu 16.07.2024 r.

Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie obejmuje:

 • wykonanie na wybranym instrumencie z pamięci 2 utworów zróżnicowanych stylistycznie,
 • czytanie nut a vista (na fortepianie).

Przystępując do egzaminów praktycznych należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz wydrukowany program egzaminacyjny (imię i nazwisko kandydata, nazwiska kompozytorów i tytuły przygotowanych utworów lub części form cyklicznych). Podczas egzaminu praktycznego, sprawdzającego umiejętność gry na dowolnie wybranym instrumencie, kandydaci mają możliwość zaprezentowania utworu z akompaniamentem fortepianu.

W przypadku korzystania z realizacji akompaniamentu przez akompaniatora zatrudnionego w Instytucie Muzyki kandydat jest zobowiązany do dostarczenia zapisu nutowego akompaniamentu do Sekretariatu Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11 (III piętro) osobiście lub pocztą do 11.07.2024 r. (decyduje data dostarczenia przesyłki do sekretariatu)  

Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych obejmuje:

 • wykonanie z pamięci 2-3 zwrotek pieśni (piosenki) a cappella, w języku polskim,
 • powtarzanie głosem i określanie przez kandydata/tkę rozmiaru inter­wałów (do oktawy i ponad oktawę),
 • powtarzanie głosem składników i określanie przez kandydata/tkę trybu trój­dź­więków (ew. czterodźwięków),
 • powtarzanie głosem krótkich, a następnie dłuższych tematów melodyczno-rytmicznych,
 • analizowanie słuchowe przebiegów melodyczno-rytmicznych (określanie wprowadzanych w powtórzeniach przebiegów zmian) lub określonych przebiegów harmonicznych,
 • realizację (wyklaskiwanie) zadanych prze­biegów rytmicznych.

 

Egzaminy praktyczne, tj. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oceniane są odrębnie. Do kwalifikacji oceny przelicza się na punkty, przyjmując następujący przelicznik:

OCENA ZE SPRAWDZIANU
GRY NA INTRUMENCIE

PUNKTACJA

ocena 5,0 (bardzo dobry) 

500 pkt 

ocena 4,5 (dobry plus)  

450 pkt

ocena 4,0 (dobry) 

400 pkt

ocena 3,5 (dostateczny plus)

350 pkt

ocena 3,0 (dostateczny)

300 pkt

Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

OCENA ZE SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWYCH I GŁOSOWYCH

PUNKTACJA

ocena 5,0 (bardzo dobry) 

500 pkt 

ocena 4,5 (dobry plus)  

450 pkt

ocena 4,0 (dobry) 

400 pkt

ocena 3,5 (dostateczny plus)

350 pkt

ocena 3,0 (dostateczny)

300 pkt

 

Kontakt w przypadku pytań odnośnie do oceny predyspozycji kandydata: 

granie na instrumencie: dr hab. Zofia Antes: zofia.antes@uwm.edu.pl
predyspozycje słuchowe i głosowe: dr hab. Karol Kisiel, prof.UWM: karol.kisiel@uwm.edu.pl

Etap II

Do etapu II przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z trzech wybranych przedmiotów z poniższej grupy:

a) Nowa Matura

biologia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka

b) Stara Matura

historia lub matematyka lub biologia, język polski, język obcy nowożytny

 

KONTAKT DO ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

Koordynator Zespołu Rekrutacyjnego:
mgr szt. Julia Michalak: julia.michalak@uwm.edu.pl

Członek Zespołu Rekrutacyjnego:
mgr Ewa Zuba: ewa.zuba@uwm.edu.pl

tel. 89 524 56 72

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – OPIS KIERUNKU

Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentalny, fortepian,
II instrument, emisja głosu z interpretacją piosenki, edytory nutowe, techniki pracy w studio, praca z mikrofonem, ruch sceniczny, instrumentacja, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, animacja kultury muzycznej, pracownia dyplomowego dzieła artystycznego, fakultety.

Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.

Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących i zaprasza do podjęcia studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 40+. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i jest przygotowany do:

 • prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury,
 • prowadzenia działalności muzycznej w amatorskim ruchu muzycznym,
 • animacji kultury muzycznej w społecznościach lokalnych,
 • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia wybierając zakres Muzyki estradowej lub Edukacji muzycznej szkolnej.

 

Obszary zatrudnienia absolwentów

Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej.