INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

SZTUKA, DESIGN, FOTOGRAFIA, FILM

Chciałbyś w przyszłości być artystą, projektantem, grafikiem, fotografem lub filmowcem? To miejsce jest właśnie dla Ciebie.

Jesteś kreatywny i szukasz sposobu na odnalezienie się na rynku sztuk wizualnych? Studiuj w Instytucie Sztuk Pięknych. Poznaj tajniki projektowania graficznego, multimediów, fotografii, filmu, intermediów, struktur wizualnych, a na studiach drugiego stopnia modelowania i wydruku 3D. Wszystko to w oparciu o tradycyjne pracownie artystyczne: malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i rzeźby. Na naszym kierunku pozyskasz umiejętności pracy w różnych technikach i technologiach artystycznych. Stawiamy na kreatywność.

Więcej informacji:

tel. (89) 524 - 52 - 25,  517-943- 180

sekretariat.isp@uwm.edu.pl

EGZAMINY WSTĘPNE 2020 - ZASADY KWALIFIKACJI

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy - sprawdzenie predyspozycji z malarstwa i rysunku na podstawie przesłanych prac oraz konkurs świadectw.

Etap pierwszy – ocena predyspozycji

Do oceny predyspozycji od kandydata wymagane jest wykonanie 4 prac artystycznych:

- 2 rysunki

- 2 prace malarskie

Tematy prac do wyboru przez kandydata:

  • Martwa natura
  • Wnętrze
  • Pejzaż
  • Mój świat fantazji

Format prac: nie mniejszy niż A3.  Technika wykonania prac dowolna.

Kandydat przysyła prace drogą korespondencyjną w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu. Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko, temat pracy.

Punkt Obsługi Kandydata

ul. Oczapowskiego 12b 

10-719 Olsztyn

z dopiskiem: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

PRACE NALEŻY WYSŁAĆ DO DNIA 13.08.2020 DO GODZINY 15.00

Etap drugi – konkurs świadectw

NOWA MATURA:

konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych spośród:

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy po sprawdzeniu predyspozycji uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

STARA MATURA

Konkurs ( ranking ) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

MATURA ZAGRANICZNA

Konkurs ( ranking ) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji dwuczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: historia i język polski oraz do oceny predyspozycji kandydata.

Konsultacje dla kandydatów na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z malarstwa i rysunku

studia I stopnia, rok akademicki 2020/21

Termin konsultacji: 27.07 – 7.08.2020 r., godz. 9.00 – 12.00 (oprócz sobót i niedziel)

Prowadzący konsultacje: dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz, dr hab. Marzena Huculak, prof. uczelni, dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. uczelni

Platforma komunikacji: TEAMS, szczegóły dostępu na tydzień przed rozpoczęciem.

Chętnych prosimy o kontakt : konsultacje.isp@gmail.com

Czego mogą oczekiwać kandydaci

Każdy kandydat ma możliwość przedstawienia dokumentacji fotograficznej prac z zakresu malarstwa i rysunku. Na tej podstawie zostanie dokonana analiza pod względem formalnym oraz przekazane zostaną wskazówki ukierunkowujące kandydata odnośnie dalszej pracy, która pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów lub wskaże dodatkowe możliwości pracy w dyscyplinach rysunku i malarstwa.

 

REKRUTACJA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia drugiego stopnia stacjonarne

Czytaj więcej: https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-plastycznych#ixzz6PRABgKnK