TEMPLATE FOR AUTHORS (SZABLON DLA AUTORÓW)

Template for authors (download) 

 

(EN)

 

Rapid changes in our world are reflected in the development of the Professional Acoustics publishing series. Volume I was published only in Polish, in a traditional version and later made available also in an electronic version. In Volume II, the layout was completely changed based on the designs of high-ranking American journals. Mentioned volume was published only in English, in both traditional and electronic versions. From Volume III onwards, the scientific editor decided to change the title of the series to Perspectives of Acoustics, which is easier identified among the international community. Perspectives of Acoustics 3 is not only a continuation of Professional Acoustics 2, but also a widespread development in the field of foreign distribution methods. Volume III will be published only in an electronic version in English. In the Volume III, a big simplification for Authors was made – there is a specially prepared Microsoft Word template, available to download from this website. Text formatting is a part of work that requires a lot of time, and the editor wanted the potential Authors to be able to focus solely on research, hence providing the template, using which all interested Authors should prepare their own text.

 

Details:

 • In the template, the yellow marked areas are filled by the Authors on their own.
 • Only one of the two publishers presented in the template will be the actual publisher of the whole volume and for all the Authors, the scientific editor will fill in the actual Publisher when all the texts of the volume will be submitted, and when the relevant deal with a chosen Publisher will be signed. Authors cannot choose the Publisher in which their work will be published.
 • After a positive external review of a given text, Author signs an agreement with the publisher in order to officially begin working on the text.
 • The scientific editor has the right to reject a submitted text before sending it for an external review if: it does not conform to the profile of the monograph or the topic of the planned publication; the text has many flaws;  the presented text is not an independent work or has already been published earlier in any part or form.
 • The scientific editor has the right to move a given text to the subsequent publication if the number of submitted works is so large that it is not possible to include them all in a single volume. In this case, the Author is being informed by the scientific editor about his decision. The Author has no right of appeal. The Author may wait and agree for publishing the text in a subsequent volume or he may withdraw his text and use it freely, as it will not be included in the publishing plan.
 • In case of any questions or doubts, the official contact to the scientific editor is: adam.rosinski@uwm.edu.pl 
 • The scientific editor responds to every e-mail within 5 working days. If after this time the Author does not receive any response, it means that the e-mail did not reach the scientific editor. In such a case, the Author is asked to resend the message or to contact the Music Institute on the Arts Department of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, at the phone number: +48 89 524 63 90.

 

(PL)

 

Szybkie przemiany jakie oddziałują na ludzi, mają również swoje odzwierciedlenie w rozwoju serii wydawniczej Professional Acoustics. Tom I został wydany wyłącznie w języku polskim w wersji tradycyjnej a później udostępniony w wersji elektronicznej. W tomie II zmieniono całkowicie layout opierając się na układzie i wzorach wysokiej rangi czasopism amerykańskich. Wzmiankowany tom wydano wyłącznie w języku angielskim w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej. Od tomu III redaktor naukowy zdecydował się na zmianę tytułu serii na Perspectives of Acoustics, który lepiej jest identyfikowany wśród społeczności międzynarodowej. Perspectives of Acoustics 3, to kontynuacja Professional Acoustics 2, jak również szeroki rozwój związany z sposobem dystrybucji zagranicznej. Tom III zostanie wydany wyłącznie w wersji elektronicznej w angielskiej wersji językowej. W tomie III postawiono na duże uproszczenie dla Autorów, ponieważ aktualnie wykorzystany jest specjalnie przygotowany szablon w programie word, który można pobrać z niniejszej strony. Formatowanie tekstu jest elementem bardzo czasochłonnym, a redaktorowi zależało aby potencjalni Autorzy mogli skupić się wyłącznie na nauce, stąd udostępnienie szablonu, w którym każdy chętny Autor powinien przygotować swój tekst.

 

Informacje:

 • W szablonie dane zaznaczone żółtym kolorem, wypełniają Autorzy we własnym zakresie.
 • Wydawcą będzie tylko jedno z dwóch zaprezentowanych Wydawnictw przedstawionych w szablonie, dla całego tomu i wszystkich Autorów. Redaktor naukowy we własnym zakresie uzupełni we właściwy sposób Wydawcę w momencie gdy zostaną zgłoszone wszystkie teksty do danego tomu i wtedy gdy zostanie podpisana odpowiednia umowa z wybranym Wydawnictwem. Autorzy nie mają możliwości wybrania Wydawnictwa, w którym opublikują swoją pracę.
 • Po pozytywnej zewnętrznej recenzji danego tekstu, Autor podpisuje umowę z Wydawnictwem aby można było rozpocząć oficjalne prace nad danym tekstem.
 • Redaktor naukowy ma prawo odrzucić nadesłany tekst przed wysłaniem pracy do recenzji zewnętrznej jeżeli: nie jest on zgodny z profilem monografii lub tematyką planowanego wydania; tekst posiada liczne usterki; przedstawiony tekst nie jest pracą samodzielną lub jest pracą opublikowaną w jakiejkolwiek postaci i części – wcześniej.
 • Redaktor naukowy ma prawo przesunąć nadesłany tekst do kolejnego wydania, jeżeli ilość złożonych prac jest na tyle duża i nie jest możliwe umieszczenie wszystkich przesłanych tekstów przez Autorów w jednym tomie. Redaktor naukowy w tym przypadku informuje Autora o swojej decyzji. Autorowi nie przysługuje odwołanie. Autor może poczekać i zgodzić się na publikację tekstu w kolejnym tomie lub może wycofać swój tekst i korzystać z niego dowolnie, gdyż nie zostanie on uwzględniony w planie wydawniczym.
 • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości oficjalny kontakt do redaktora naukowego to: adam.rosinski@uwm.edu.pl  
 • Redaktor naukowy odpisuje na każdy e-mail do 5 dni roboczych, jeżeli po tym czasie Autor nie otrzymuje żadnej odpowiedzi, oznacza to, że e-mail nie dotarł do redaktora naukowego. W takim przypadku Autor proszony jest o ponowne wysłanie wiadomości, lub kontakt z Instytutem Muzyki na Wydziale Sztuki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, pod nr. telefonu: 89 524 63 90.