MONOGRAPH PROFILE (PROFIL MONOGRAFII)

The multi-author monograph, entitled Professional Acoustics, is devoted to various areas and disciplines of science and art, where the issue of sound in a non-uniform acoustic space appears. The space, in this case, is not understood as a mathematical-physical object, nor is it strictly physical acoustics, but it is humanistic – based on various sources, values, studies, inspirations and interpretations.

The general idea behind the Professional Acoustics is to present the scientific work of both people who deal with acoustics in their professional capacity as well as those who experience it on various levels of scientific cognition. Subjective experiences (individual and immeasurable), e.g. of musicians performing in various halls, and objective experiences (general and measurable), e.g. sound directors, sound engineers, acoustics, who arrange sound systems, record concerts or design studio and concert equipment or construct concert halls or recording studios, are increasingly often regarded in the same manner, as equally important. Hence, a fast-developing sub-discipline of acoustics – psychoacoustics – has originated.

The phenomenon of space is constantly defined in different ways, depending on the approach by artists or scientists to its understanding. It is noteworthy that there are multiple approaches concerning space from the artistic, mathematical and physical, medical and philosophical perspectives. Moreover, there are rather distant interpretations of space even within one discipline of science, e.g. art, in which an instrumentalist who is an orchestra musician, and the orchestra conductor, understand space in two completely different ways. The aspect of space in the musician’s work is not uniform, and it cannot be described in one way, typical to all. Differences in interpretation and the various factors affecting how this term is understood have made scientists reflect on it, and their considerations have provided the foundations for this scientific monograph.

The next volume of Professional Acoustics contains chapters written by thirteen authors. This shows that the number of authors and readers of Professional Acoustics is growing, at the same time extending its reach, which is very satisfying and shows that it is worthwhile to prepare a multi-author monograph whose this volume discusses increasingly important issues of science and art. The considerations presented in this volume indicate that researchers from around Poland are exploring this area in various and often different aspects, showing that it is topical, interesting and undiscovered to many scientists, which is why the reader will find here texts written by specialists in various areas, often wide apart. A combination of art and science and further research of the area is important for exploration and understanding of its elements affecting 21st-century society.

ad. dr Adam Rosiński

(PL) 

Monografia wieloautorska Przestrzenie akustyki (Professional Acoustics) poświęcona została różnym dziedzinom i dyscyplinom nauki oraz sztuki, w których występuje problem dotyczący dźwięku, osadzonego w niejednorodnej przestrzeni akustycznej. Przestrzeń w tym wypadku nie jest rozumiana w kategoriach matematyczno-fizycznych, nie jest to również ścisła akustyka fizyczna, ale humanistyczna – oparta na wielu różnych źródłach, badaniach, inspiracjach oraz interpretacjach

Przestrzenie akustyki w swoim zamyśle mają więc prezentować prace naukowe nie tylko osób zajmujących się akustyką zawodowo, lecz także doświadczających jej na różnych etapach poznania naukowego. Odczucia subiektywne (indywidualne i niemierzalne), np. muzyków koncertujących w różnych salach, i obiektywne (ogólne i mierzalne), np. reżyserów dźwięku, inżynierów dźwięku, akustyków, którzy nagłaśniają, nagrywają koncerty bądź projektują aparaturę studyjną i koncertową lub budują sale koncertowe oraz studia nagrań, coraz częściej traktowane są jednakowo, jako tak samo ważne, stąd wywodzi się dość szybko rozwijająca się subdyscyplina akustyki – psychoakustyka.

Zjawisko przestrzeni jest ciągle odmiennie definiowane w zależności od podejścia artystów lub badaczy do samego rozumienia tego zjawiska. Warto wspomnieć, że istnieje wiele ujęć dotyczących zarówno przestrzeni w kontekście artystycznym, matematyczno-fizycznym, medycznym, jak i filozoficznym. Mało tego, istnieją dosyć odległe interpretacje przestrzeni występujące nawet w obrębie tej samej dyscypliny naukowej, np. sztuki, w której przestrzeń przez instrumentalistę będącego muzykiem orkiestrowym i dyrygenta danej orkiestry jest pojmowana w zupełnie odmienny sposób. Aspekt przestrzeni w pracy muzyka jest niejednorodny i nie daje się opisać w jeden charakterystyczny dla wszystkich sposób. Różnice w interpretacji oraz inne uwarunkowania w rozumieniu tego terminu skłoniły badaczy do refleksji na ten temat, a ich rozważania stały się podstawą powstania niniejszej monografii naukowej.

Przestrzenie akustyki nie jest tytułem wybranym przypadkowo, ponieważ – jak napisano wyżej – wskazuje wiele różnych i interdyscyplinarnych problemów podejmowanych w pracach badawczych. Z kolei tytuł w języku angielskim Professional Acoustics nie jest bezpośrednim tłumaczeniem tytułu tomu, lecz wskazówką dla czytelnika obcojęzycznego, że podjęte tutaj studia dotyczą szeroko rozumianej akustyki, które są ważne z punktu widzenia przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin nauki oraz sztuki. Duży problem dotyczący tłumaczenia tytułu wiąże się z zawiłościami translacyjnymi. Nie można go bowiem bezpośrednio przełożyć na język angielski, ponieważ w tym języku istnieje wyłącznie odpowiednik polskiego terminu akustyka przestrzenna. Bezpośrednie tłumaczenie przestrzenie akustyki mogłoby być zupełnie niezrozumiałe bądź wprowadzać czytelnika w błąd sugerując, że tom składa się z rozdziałów dotyczących akustyki architektonicznej, urbanistycznej oraz psychoakustyki, dlatego zdecydowano się na zachowanie tytułu obcojęzycznego w formie Professional Acoustics. Warto przy okazji zauważyć, że akustyka przestrzenna to o wiele węższy termin, który dotyczy architektury oraz badań związanych z lokalizacją dźwięku po prawej lub lewej stronie słuchacza, stąd taki tytuł monografii nie oddawałby sensu rozważań zawartych w prezentowanej publikacji.

Podjęte rozważania wskazują, jak szeroki jest problem przestrzeni akustyki. Kwestia ta jest wieloaspektowa, stąd czytelnik znajdzie tu teksty specjalistów z różnych, niejednokrotnie odległych dziedzin. Łączenie sztuki z nauką oraz dalsze badania nad tym obszarem są istotne dla właściwego poznania i zrozumienia elementów wpływających na człowieka w XXI wieku.

ad. dr Adam Rosiński