KS. DR HAB. ZBIGNIEW STĘPNIAK, PROF. UWM

śpiewak – bas, basso-profondo 

Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie (filozofia i teologia), Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (pedagogika muzyczna), Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (śpiew solowy w klasie prof. M. Witkiewicza i ks. dra hab. R. Kaczorowskiego), Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy AM w Bydgoszczy (u prof. J. Gałęskiej-Tritt). Studia doktoranckie ukończył w Sekcji Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w roku 2011, pod kierownictwem prof. dra hab. S. Dąbka, obronił pracę doktorską (doktor nauk humanistycznych w zakresie historii). Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w roku 2019 (doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie wokalistyka). Swoje umiejętności wokalne pogłębia na różnych kursach, szkoleniach i stażach w kraju i za granicą (m.in. Gerda Türka, Janusza Niziołka, Jadwigi Romańskiej, Marka Rzepki, Jana Ballarina, Evelyne Tubb, Ulricha Messthaltera, Eugeniusza Sąsiadka, Stefanii Toczyskiej, Ingrid Kremling, Dmitrija Susłowa). Koncertuje w kraju i za granicą (m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Rosji, na Białorusi, w Czechach). Jest m.in. pomysłodawcą, inicjatorem i pierwszym dyrektorem artystycznym Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie oraz spotkań z muzyką sakralną w regionie Mörel w południowej Szwajcarii. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków i Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W 1999 r. otrzymał dyplom Ministra Kultury i Sztuki „za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej”. W swoim repertuarze ma utwory kompozytorów od renesansu do współczesności: operowe arie basowe, pieśni, dzieła oratoryjno-kantatowe, szczególnie rzadko wykonywane kompozycje barokowe dla basso-profondo.
Nagrania: 1. ks. Zbigniew Stępniak - bas, Maciej Wierzchołowski - organy, Marek Szymański - wiolonczela, CD „Kolędy polskie”, Musica Sacra, MSE 044, 2013. 2. Zbigniew Stępniak – bas, Irina Grachowska – fortepian, Yuriy Rizun – skrzypce, Krzysztof Koziatek – wiolonczela, CD „Romanse rosyjskie”, Soliton, SL 817-2, 2018. 3. ks. Zbigniew Stępniak – bas, basso-profondo, Agnieszka Zwolska – obój, Laura Jurčová – harfa, Irina Grachowska – fortepian, Rafał Sulima – organy, CD „Молитва на Востоке. Wokalna solowa muzyka religijna rosyjskich kompozytorów”, Soliton, SL 861-2, 2018.
Wybrane publikacje: 1. Z. Stępniak, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Ramsowo i Niedźwiedź, i ich rola edukacyjna, w: Płaszczyzny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, red. L. Hurło, Łódź 2011, s. 159-170, ISBN 978-83-934087-0-2. 2. Z. Stępniak, Pepping Ernst, w: Encyklopedia katolicka KUL, tom XV, Lublin 2011, s. 275, (ISBN 83-86668-00-8) ISBN 978-83-7306-518-5. 3. Z. Stępniak, Olsztyńscy lekarze – wielcy artyści. Jubileuszu 20-lecia „Medici pro Musica”... ciąg dalszy, recenzja koncertu, „Biuletyn Lekarski” Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Olsztynie, 12 (2012), s. 17, ISSN 1233-4731. 4. Z. Stępniak, Wybrane polskie chóry akademickie w dwudziestoleciu 1980-2000. Repertuar – konkursy – wykonania, Lublin 2012, ISBN 978-83-7847-048-9. 5. З. Стеупняк, Музыкальная культура украинского меньшинства на Вармии, на примере школ с украинским языком преподавания в Гурове Илавецком и Бартошицах, w: ТехноОбраз-2013.
Творческое развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования, часть 2, ред. В.П. Тарантей, Гродно 2013, s. 203-207, ISBN 978-985-515-685-8. 6. З. Стемпняк, Репертуар польских академических хоров до и после политической трансформации в Польше (1980-1990 и 1991-2000), Москва, w: Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, научный редактор В.И. Казаренков, РУДН, Москва 2013, s. 720-726, ISBN 978-5-209-04977-7. 7. З. Стемпняк, Культуротворческая миссия университета в приеме христианского персонализма, w: Формоване на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. Сборник с научни статии, том втори, ред. Е.М. Рангелова, Габрово 2013, s. 59-65, ISBN 978-954-490-404-3. 8. З. Стемпняк, Постановка голоса в подготовке учителей в Польше. Психика и человеческий голос, w: Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. Материалы VII Международной научно-практической конференции, ред. В.И. Казаренков, РУДН, Москва 2014, s. 648-654, ISBN 978-5-209-05898-4. 9. З. Стемпняк, Между польской и русской фонетикой: как должен говорить учитель, w: Актуальные проблемы образования и общества. Сборник трудов участников пятой международной научно-практической конференции, ред. Т.Г. Зеленова, Ярославль 2014, s. 54-57, ISBN 978-5-904729-88-2. 10.Z. Stępniak, Miejsce chóru w liturgii Kościoła. Uwagi praktyczne dla dyrygentów i chórzystów, w: Języki lustrami kultury, red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2014, s. 131-141, ISBN 978-83-64129-09-4. 11. Z. Stępniak, Verdi Giuseppe, w: Encyklopedia Katolicka KUL, tom XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014, s. 49-50, ISBN: 978-83-7306-654-0. 12.Z. Stępniak, Wagner Richard, w: Encyklopedia Katolicka KUL, tom XX, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014, s. 143-144, ISBN: 978-83-7306-654-0. 13.Z. Stępniak, W poszukiwaniu biblijnych i chorałowych inspiracji twórczych we współczesnej muzyce. Egzegetyczno-retoryczna analiza pieśni Da pacem, Domine Oscara Laggera (ur. 1934), w: Przeobrażenia ponowoczesnego społeczeństwa, red. Sergiusz Terepishchyi, Oleksandra Yaremchuk, Roman Kordonskyy, Kamil Sygidus, Kijów 2015, s. 149-164, ISBN 978-966-660-921-5. 14.Z. Stępniak, Musical lecture on the theology of the Old Testament Book of Proverbs (Prov. 8:23-31) in the Ab aeterno ordinata sum solo motet for basso profundo by Claudio Monteverdi, w: Art in the public and sacred spheres, red. A. Grabowski, M. Suświłło, Olsztyn 2015, s. 137-155, ISBN 978-83-7299-960-3. 15.Z. Stępniak, Teologia starotestamentalnej pieśni pochwalnej Śpiewaj Panu cała ziemio (1 Krn 16, 23-34) a barokowa retoryka muzyczna w kantacie „Singet dem Herrn alle Welt” na bas solo, dwie trąbki i b.c. Johanna Philippa Kriegera (1649-1725), w: Muzyka w dialogu z edukacją. Wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej, red. E. Kochanowska, R. Majzner, Kraków 2015, s. 205-221, ISBN 978-83-65148-17-9. 16.Z. Stępniak, Teologia Psalmu 100 (99) a muzyczna retoryka baroku w koncercie Johanna Valentina Medera (1649-1719) „Jubilate Deo”, w: Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, red. Joanna Jemielnik, Joanna Posłuszna, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2015, s. 131-148, ISBN 978-83-60741-89-4. 17.Dacewicz Leonarda (Białystok, Polska), Stepniak Zbigniew (Olsztyn, Polska), Сопоставительный анализ польских и русских этнонимов (на основании Большого русскопольского словаря), w: Язык и междукультурные коммуникации. Материалы VI Международной научной конференции (Вильнюсь–Минск, 17-20 мая 2017 г.), red. В.Д. Старичёнок, Минск БГПУ 2017, s. 48-53, ISBN 978-985-541-346-3. 18.Z. Stępniak, Teologiczno-retoryczny kontekst słowa i muzyki w koncercie wokalnym Salve coelestis Pater Franza Tundera (1614-1664) na bas solo, skrzypce i b.c., „Seminare” t. 38 * 2017, nr 3, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław 2017, s. 193-207, ISSN 1232-8766. 19.З. Стемпняк, Теология Псалма 100 (99) и музыкальная риторика барокко в концерте Иоганна Валентина Медера «Jubilate Dео», w: Материалы международной конференции
«Музыкальная культура Кенигсберга-Калининграда», 27-29 октября 2014 г., Калининград 2017, s. 70-84, ISBN 978-5-906195-40-1. 20.Z. Stępniak, Między regionalizmem a uniwersalizmem w liryce wokalnej Feliksa Nowowiejskiego. Inspiracje folklorem i poezją w pieśniach solowych kompozytora, w: Seria: HUMANS – ART – EDUCATION, Tom 3. Regionalizm w kulturze – między słowem, muzyką i architekturą, red. Małgorzata Suświłło i Adam Grabowski, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 197-210, ISBN 978-83-8100-088-8. 21.Z. Stępniak, Na kulturowej granicy Polski i Białorusi – inspiracje literackie i wartości artystyczne «Śpiewnika domowego» Stanisława Moniuszki, „Studia Wschodniosłowiańskie” t. 17, Białystok 2017, s. 379-392, ISSN 1642-557X. 22.З. Стемпняк, Богословский и риторический контекст слов и музыки в сольных концертах барокко (на примере избранных композиций для низкого баса Иоганна Валентина Медера), „Вестник музыкальной науки” Nr 1 (19) 2018, Nowosybirsk 2018, s. 45-55, ISSN 2308-1031. 23.З. Стемпняк, Культурно-эдукационные аспекты концертной деятельности в рамках польскорусско-белорусского сотрудничества, „Studia Wschodniosłowiańskie” t. 18, Białystok 2018, ISSN 1642-557X, s. 335-346. 24.Z. Stępniak, Twórcze inspiracje chorałem gregoriańskim Oscara Laggera (ur. 1934), w wybranych solowych kompozycjach na niski bas, „Musica Ecclesiastica” 14 (2019), ISSN 2353-6985, s. 19-27. 25.Z. Stępniak, Literacko-teologiczno-retoryczny kontekst solowych kompozycji wokalnych w wymiarze edukacyjnym, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” Vol. 38, 1 (2019), ISSN 0137-6136, s. 225-241. 26.Z. Stępniak, Liturgia Świętego Jana Chryzostoma na głos solowy, orkiestrę smyczkową, harfę i organy Aleksandra Grieczaninowa, w: Śpiew - historia, praktyka, pedagogika, Tom II, red. Piotr Łykowski, Monika Kolasa-Hladíková, Wrocław 2020, ISBN 978-83-65473-21-9, s. 125-139.