DR HAB. KATARZYNA BOJARUNIEC, PROF. UWM

KATARZYNA BOJARUNIEC ukończyła PSM I i II stopnia w Olsztynie (dyplom w klasie skrzypiec 1992r.), a następnie odbyła studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Po uzyskaniu tytułu magistra sztuki została w 1998 roku zatrudniona na stanowisku asystentki w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Od tego czasu rozpoczęła ożywioną działalność artystyczną i pedagogiczną. W roku 2002 na podstawie przewodu kwalifikacyjnego - doktorskiego na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej w Akademii Muzycznej im G. i K. Bacewiczów w Łodzi uzyskała kwalifikacje na stanowisko adiunkta. Następnie, w roku 2009 na podstawie pracy „Litania Polska. Zagadnienie ekspresji muzycznej w interpretacji Litanii Polskiej Juliusza Łuciuka", w przewodzie habilitacyjnym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki w Akademii Muzycznej  im. S. Moniuszki w Gdańsku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W styczniu 2011 r. została zatrudniona na stanowisku profesora UWM w Instytucie Muzyki, Wydziału Sztuki UWM.

Nieprzerwanie, jako dyrygentka w Instytucie Muzyki, w ramach przedmiotu Chór, prowadzi intensywną działalność koncertową ze swoimi zespołami studenckimi - najpierw z chórem żeńskim „Donum Vocale", a następnie z chórem mieszanym „Ars Vocale". Z zespołami tymi zdobyła wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach oraz konkursach muzycznych, a także odbyła tournee zagraniczne (Litwa, Niemcy).

Jednocześnie, z inicjatywy studentów i własnej w kwietniu 2011 r. założyła zespół wokalny „Musica In Via", z którym w 2012 r. uzyskała szereg głównych nagród na ogólnopolskich konkursach i festiwalach chóralnych.

Współpracuje z muzykami profesjonalnymi Bydgoszczy, Gdańska i Olsztyna. Do chwili obecnej dokonała nagrań muzyki chóralnej a cappella i wokalno-instrumentalnej w postaci 7 płyt CD i DVD. Repertuar koncertowy dyrygentki obejmuje liczne utwory  muzyki dawnej i współczesnej, kompozytorów polskich i obcych. W swych programach preferuje muzykę religijną polskich kompozytorów współczesnych. W dorobku dyrygentki znajduje się wiele prawykonań polskiej muzyki.

W roku 2007 Kapituła Olsztyńska przyznała Katarzynie Bojaruniec nagrodę i tytuł „Talent Roku" w dziedzinie muzyki.

K. Bojaruniec aktywnie uczestniczy w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych sesjach i konferencjach naukowych, a także w ważnych przedsięwzięciach organizacyjnych.

Od 2007r. pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu im. Feliksa Nowowiejskiego „O Warmio moja miła" w Olsztynie.