DR EWA GŁADKOWSKA

Urodzona w 1959 r. Dyplom magisterski na kierunku Historia sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w1985 r., doktorat na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie historia i historia sztuki w 2001 r.  Od 2009 r. adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Promotorka ponad stu prac licencjackich i magisterskich

Zainteresowania badawcze: historia sztuki współczesnej, historia kultury, historia idei, dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów, Członkini Rady Muzeum Warmii i Mazur, Przewodnicząca Rady Fundacji Wyłom, Członkini Towarzystwa Naukowego Pruthenia, Członkini Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Przewodnicząca corocznej Okręgowej Olimpiady Artystycznej (woj. warmińsko-mazurskie, woj. podlaskie). Autorka ponad stu publikacji, publikowanych w wydawnictwach i czasopismach polskich, niemieckich, amerykańskich, m.in. Zrozumieć czas, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, ss 151. Robert Budzinski – grafik, malarz, literat z Prus Wschodnich, „Biuletyn Historii Sztuki” 2005, t. LXVII, nr 3-4, s. 271-291; Przeciw awangardzie, w: L. Bieszczad (red.), Wiek awangardy, Universitas, Kraków 2006; Der schwierige Weg zur Vergangenheit. Strategien der Aneignung des fremden Erbes nach 1945 auf dem Gebiet der heutigen ermländisch-masurischen Woiwodschaft, w: Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Dietmar Popp (hrsg.), Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen seit 1939, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009; East Prussian Bauernteppich: A History of the Polemics of Their Origin, “Centropa” (New York), 2009, Vol. 9, No. 3; Ostpreußische Bauernteppiche – Die Geschichte einer Polemik über ihre Herkunft, w: Wojciech Bałus und Joanna Wolańska (Hrsg.), Die Etablierung und Entwicklung des Faches Kunstgeschichte in Deutschland, Polen und Mitteleuropa (anlässlich des 125-jähringen Gründungsjubiläums des ersten Lehrstuhls für Kunstgeschichte in Polen), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010; Olsztyn miasto niewidzialne – miasto odzyskiwane, w: Krzysztof Narojczyk (red.), Olsztyn jako region pamięci w latach 1945-1989, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013; Das Mendelsohns Haus in Olsztyn – wiedergewonnenes Gedächtnis. Überlegungen zum Projekt der Borussia-Stiftung „Mendelsohns Haus“, w: P. Zalewski, J. Drejer (red.) „Kulturerbe und Aneignungsprozesse in deutsch-polnischen Kontakträumen. Motivationen, Realitäten, Träume“, Instytut Sztuki PAN, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt 2014; Powojenne środowisko artystów plastyków Olsztyna. Między ludowością, socrealizmem a polską racją stanu/The post-war artistic circle in Olsztyn. Between folklore, social realism and Polish reason of state, w: Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981/Polish Art in the Western and Northern Territories from 1945 to 1981, Jerzy Malinowski red./Ed.,“Pamiętnik Sztuk Pięknych”/”Fine Arts Diary” 2016.

Staże dydaktyczne: Philipps-Universität Marburg, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Nagrody i wyróżnienia: Medal za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w upowszechnianiu sztuki współczesnej przyznany przez Rektora UWM 2014; Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 2017; Nagroda Prezydenta Olsztyna za upowszechnianie wiedzy o sztuce i dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur 2019; Wielokrotna stypendystka Herder Institut w Marburgu.