DR ALICJA TUPIEKA-BUSZMAK

Pedagog, muzyk wokalista. Absolwentka PSM i i II st. w Olsztynie w klasie śpiewu (1989), studiów magisterskich Wychowanie Muzyczne WSP w Olsztynie (1994), Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1996), Studiów Podyplomowych Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1996), dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie obrony rozprawy doktorskiej „Drama a kształtowanie wyobraźni literackiej dziecka" (promotor:  prof. dr hab. Józef Górniewicz) na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olszynie (2004).

Aktywność naukowa:

Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki kształcenia, interakcyjnych i efektywnych metod nauczania, interdyscyplinarnych badań nad edukacją artystyczną oraz zjawisk w obszarze socjologii muzyki i procesu komunikacji społecznej w sztuce.
W latach 1998-2012 czynny uczestnik 30 konferencji naukowych i metodycznych oraz specjalistycznych warsztatów doskonalących na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka 28 publikacji naukowych, w tym współredaktor monografii „Instytut Muzyki w perspektywie czterdziestolecia". Wyd. CBS UWM, Olsztyn 2011 (II redaktor T. Niedźwiedź) oraz członek zespołu redakcyjnego monografii „60 lat działalności studenckich kół naukowych", pod kier. A. Jarczyka. Wyd. UWM, Olsztyn  2011. Kierownik autorskiego projektu badawczego „Zachowania interakcyjne w muzykowaniu zespołowym a alternatywne formy ekspresji wokalnej" (2006-2010).

Aktywność  dydaktyczna  i organizacyjna:

- Przygotowanie autorskich programów i prowadzenie następujących przedmiotów kształcenia akademickiego: „Emisja głosu", „Metodyka śpiewu zbiorowego",  „Metodyka przedmiotu audycje muzyczne", „Pedagogika z pedagogiką muzyczną" , „Pedagogika", „Metodyka zespołu muzycznego", „Organizacja pracy zespołu muzycznego", „Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej", „Muzyka w nauczaniu zintegrowanym", „Aktywizujące formy kontaktu z muzyką", „Komunikacja społeczna i organizacja imprez", „Kameralistyka wokalna", „Specjalistyczna literatura muzyczna", „Seminarium dyplomowe", „Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna", „Ciągła praktyka pedagogiczna",  „Metodyka przedmiotu wiedza o kulturze", „Metodyka przedmiotu muzyka" oraz zajęcia fakultatywne dla studentów kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie „Rola muzyki w terapii i medycynie", „Warsztaty muzyczne" i „Przedmioty artystyczne w nauczaniu początkowym" dla studentów kierunków pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie.
Autorka projektów i kierownik III form Studiów Podyplomowych, w tym kierownik Studiów Podyplomowych w Zakresie Edukacji Muzycznej, zrealizowanych na zlecenie MNiSW ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (2007-2008).
- Założyciel i opiekun koła naukowego „Dyskusyjne Forum Pedagogów Muzyki". Inicjator i organizator wycieczek dydaktycznych, imprez artystycznych i popularnonaukowych, w tym Interdyscyplinarnego Festiwalu Twórczości Fryderyka Chopina - Chopinada 2010. Wielokrotny współrealizator i członek komitetu programowego Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Europejskiej Nocy Naukowców (od 2009 r.)
- Recenzentka podręcznika muzyki do gimnazjum  pt. „Bliżej muzyki" autorstwa 
M. Przychodzińskiej i B. Smoleńskiej-Zielińskiej dla Ogólnopolskiego Czasopisma dla Nauczycieli „Wychowanie Muzyczne w Szkole" w 2009 r. oraz  programu zajęć umuzykalniających i programu edukacyjnego na awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego w 2010 r.

Wolontariat:

- Prowadzenie koncertów popularyzujących kulturę muzyczną w środowisku akademickim, wśród pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Barczewie oraz  cyklu wykładów „Z Uniwersytetem na TY" dla młodzieży Miasta Orneta  (2006 -2007);

- Prowadzenie uniwersyteckich koncertów jubileuszowych oraz cyklu audycji muzycznych nt. „Człowiek - Muzyka - Czas" i „Wolność - Muzyka - Demokracja" dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2005-2011);

- Prowadzenie i przygotowanie studentów do realizacji muzycznych programów edukacyjnych  w Dziale Zbiorów Specjalnych, Dziele Literatury Młodzieżowej WBP w Olsztynie oraz Dziale Literatury dla Dzieci ABECADŁO MBP w Olsztynie (od 2011r.);

- Przygotowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych dla studentów Uniwersytetu Dzieci (od 2012);

Pełnione funkcje i zadania:

Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej Pracownia Pedagogiki Muzycznej Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie (2005-2009);

Wojewódzki Koordynator Ogólnopolskiego Projektu Badawczego „Edukacja muzyczna w Polsce. Stan, uwarunkowania, pożądane obszary zmiany" nadzorowanego przez MEN,  a zrealizowanego przez Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie (2006-2007);

- Członek Rady Wydziału Sztuki oraz pełnomocnik Dziekana Wydziału Sztuki ds. Kół Naukowych w (kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016);

- Przedstawiciel Wydziału Sztuki w Senackiej Komicji Statutowej (w kadencji 2008-2012) oraz członek Wydziałowej Komisji Konkursowej (w kadencji 2012-2016).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

-   Od 1994r. członek Polskiego Towarzystwa Carla Orffa oraz członek ZNP, od 2009r. członek Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, od 2010r. członek Zadaniowego Zespołu Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych  PAN;

Nagrody i wyróżnienia:

2006 r. - Nagroda Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w nauce;
2006 r
. - Złota Odznaka Zarządu Głównego Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
2008 r.
 - Stypendium naukowe przyznane przez Prorektora ds. Nauki UWM w Olsztynie;
2010 r.
 - Nagroda Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w nauce;
2012 r. - 
Nagroda Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w nauce.