REKRUTACJA

REKRUTACJA

  1. EGZAMIN PRAKTYCZNY
    Etap I - Sprawdzian z umiejętności gry na fortepianie lub innym wybranym instrumencie (wykonanie na wybranym instrumencie z pamięci 2 utworów zróżnicowanych stylistycznie, czytanie nut à vista na fortepianie)
    Etap II - Sprawdzian praktyczny z predyspozycji słuchowych i głosowych (odtwarzanie zadanych struktur melodycznych, harmonicznych i metro-rytmicznych, wykonanie bez akompaniamentu dowolnie wybranej piosenki 2-3 zwrotkowej w języku polskim).
  2. KONKURS ŚWIADECTW

Ocena niedostateczna z I etapu egzaminów praktycznych eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
Rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoczęściowa (ranking wyniku studiów).
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackich) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia drugiego stopnia stacjonarne

Edukacja muzyczna szkolna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Muzyka estradowa - studia drugiego stopnia stacjonarne