PRAKTYKI

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej praktyka zawodowa, realizowana poza wymiarem śródrocznych zajęć praktycznych objętych planem studiów, ma charakter ciągły i dotyczy studentów kończących II rok studiów pierwszego stopnia. Odbywa się we wrześniu danego roku kalendarzowego i obejmuje cztery tygodnie pracy, w łącznym wymiarze 65 godzin dydaktycznych. Praktyka zawodowa studentów tego kierunku realizowana jest w placówkach oświaty, wychowania pozaszkolnego, a także instytucjach i ośrodkach kultury, które wykonują zadania edukacyjne i/bądź animacyjne.
Dziekan może wyrazić zgodę na inną organizację praktyki, a także realizację praktyki poza granicami kraju, jeżeli jej program spełnia wymagania praktyki wynikającej z programu kształcenia zgodnie z zarządzeniem Rektora UWM na dany rok akademicki.
Realizacja praktyki nie może kolidować z udziałem studenta w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

 

Więcej w zakładce PRAKTYKI STUDENCKIE >>