OBSZARY ZATRUDNIENIA

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” będzie posiadać wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka, będzie przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Będzie posiadać umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej.

OBSZARY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

  • w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej
  • w mass-mediach
  • w strukturach promocyjnych i reklamowych
  • w szkolnictwie (po ukończeniu dodakowo specjalności nauczycielskiej)
  • animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.

Absolwent będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.