INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

Kształci studentów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w systemie studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich.

Plany studiów, w całości uwzględniające obowiązujące standardy nauczania, obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty artystyczne oraz seminaria i pracownie artystyczne licencjackie lub magisterskie.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i pracowni artystycznych. Pracownie artystyczne (licencjackie realizowane na III roku studiów i magisterskie realizowane na I i II roku II stopnia) w założeniu przewidują przygotowanie i realizację prac dyplomowych tzn.: przygotowanie zestawu prac z danej dziedziny artystycznej.

Obrona dyplomu składa się z dwóch części, drugą część stanowi teoretyczna praca licencjacka lub magisterska realizowana na odpowiednim seminarium.

Istotnymi elementami procesu dydaktycznego są: plener po I roku, praktyki po II roku oraz dodatkowe szkolenia z zakresu bhp, ergonomii i ochrony własności intelektualnej. W planach studiów uwzględniono odpowiednią ilość godzin na samokształcenie, tzn. samodzielną działalność naukową lub artystyczną studentów pod opieką nauczyciela akademickiego z udostępnieniem wszystkich sal i pracowni poza zajęciami dydaktycznymi ujętymi w tygodniowych rozkładach zajęć.

Od roku akademickiego 2008/09 decyzją Rady Instytutu Sztuk Pięknych zrezygnowano z kształcenia nauczycielskiego. Uprawnienia do nauczania w szkole studenci mogą uzupełnić w innych instytucjach w UWM lub na terenie Olsztyna specjalizujących się w kształceniu nauczycieli.