ZASADY WYMIANY STUDENTÓW

W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

wyjazd na część studiów - do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;

wyjazd na praktykę - do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji.


KTO może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,

być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, magistra lub doktora);

mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich);

być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub prawo stałego pobytu w kraju uczestniczącym;

w Polsce - na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Erasmusa na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są:

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

posiadacze ważnej Karty Polaka;

cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1));

cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;"

Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu.


GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Rekrutacja stypendystów Erasmusa może być prowadzona na uczelni centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmusie szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, wydziału, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w biurze współpracy z zagranicą.


Do jakich KRAJÓW można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraj kandydujący - Turcja.


Do JAKICH UCZELNI można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.


Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać na praktykę?

Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do przedsiębiorstw lub instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa.

Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.


NA JAK DŁUGO można wyjechać na studia?

Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.


NA JAK DŁUGO można wyjechać na praktykę?

 

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego - tego samego - roku akademickiego.