WYMIANA STUDENTÓW

Rekrutacja kandydatów obejmuje kwalifikację wstępną (lista kandydatów wyrażających chęć wyjazdu) oraz rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez koordynatora wydziałowego oraz dziekana ds. studiów dziennych. Najważniejsze kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji:

ukończony pierwszy rok studiów I-go stopnia,
średnia ocen z ostatnich 2 semestrów semestru,
bardzo dobra znajomość języka obcego, potwierdzona egzaminem,
możliwość współfinansowania wyjazdu.

Dodatkowo brane pod uwagę:

doświadczenie międzynarodowe, np. działalność w studenckich organizacjach międzynarodowych, organizacja konferencji międzynarodowych;
cechy osobowościowe - otwartość w kontaktach międzyludzkich i umiejętność ich nawiązywania, samodzielność i kreatywność w działaniu;
umiejętność werbalizacji celu wyjazdu.

Ponadto, w planowaniu i przygotowaniu się do wyjazdu pomocne będą informacje zamieszczone na stronie Biura Współpracy z Zagranicą, a zwłaszcza "instrukcja krok po kroku"

 

Strona Programu http://erasmus.org.pl/


Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.


Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2017-2021.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

27 krajów Unii Europejskiej,
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
kraj kandydujący: Turcja.

Środki przyznane Polsce. W 2007 r. budżet programu Erasmus w Polsce przeznaczony na działania zdecentralizowane (tj. administrowane przez Narodową Agencję) wynosił 31 879 220 EUR.


Udział w programie

Instytucje uprawnione:

szkoły wyższe oraz instytuty PAN-owskie prowadzące studia doktoranckie - instytucje te mogą prowadzić działania związane z mobilnością (Działania typu "Mobilność"); warunkiem udziału w programie i ubiegania się o fundusze jest uzyskanie przez instytucję Karty Uczelni Erasmusa;

instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich - instytucje te są uprawnione jedynie do ubiegania się o fundusze na prowadzenie działań związanych z organizacją praktyk w ramach konsorcjów z uczelniami (Działania typu "Mobilność");

instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego - instytucje te mogą ubiegać się jedynie o fundusze na prowadzenie Intensywnych kursów językowych Erasmusa (Kursy językowe Erasmusa EILC; Projekty typu EILC).

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę do Komisji Europejskiej. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa szkoły wyższe składają elektronicznie w systemie "on-line" poprzez stronę internetową Agencji Wykonawczej w Brukseli.


Uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa uprawnia szkołę wyższą do udziału w programie, ale nie oznacza przyznania funduszy. Wnioski o środki finansowe na konkretne działania przewidziane w programie uczelnie składają co roku w osobnym trybie (zob. niżej).

UCZELNIE biorące udział w Erasmusie mają możliwość:

prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);

prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);

organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;

udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.

udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy "integracyjne" itp.


Ubieganie się o fundusze

Wnioski o przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus składają instytucje, a nie indywidualni beneficjenci.
Studenci i pracownicy szkół wyższych zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swoich macierzystych uczelni.

O fundusze na dofinansowanie działań związanych z mobilnością (tj. wyjazdów studentów, wyjazdów pracowników uczelni, organizacji wymiany) oraz projektów typu "Kurs intensywny" uczelnie wnioskują do Narodowej Agencji.

Więcej informacji: Konkursy wniosków

O fundusze na dofinansowanie projektów wielostronnych oraz sieci tematycznych koordynatorzy tych przedsięwzięć wnioskują do Komisji Europejskiej.
Informacje dla poszczególnych grup odbiorców programu Erasmus podajemy w oddzielnych sekcjach.