JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRAKTYKĘ W RAMACH ERASMUSA

Wyjazdy na praktykę

W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.

Wyjazdy na praktyki mogą być organizowane bezpośrednio przez uczelnię albo przez konsorcjum, w ramach którego członkowie zawierają porozumienie w celu pozyskania miejsc do odbywania zagranicznej praktyki dla swoich studentów. W skład konsorcjum mogą wchodzić, poza uczelniami, także instytucje pozaakademickie posiadające osobowość prawną w Polsce (rolą takich instytucji jest wspieranie uczelni zgrupowanych w konsorcjum w wyszukiwaniu miejsc odbywania praktyki). Jeden z członków konsorcjum (uczelnia lub instytucja nieakademicka) pełni rolę koordynatora, który jest odpowiedzialny za złożenie do Narodowej Agencji (NA) wniosku o fundusze, a jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, za realizację umowy finansowej podpisanej pomiędzy konsorcjum a NA.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa?

Nabór kandydatów na wyjazdy prowadzi uczelnia - centralnie albo na poszczególnych wydziałach. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni/ na Twoim wydziale w danym roku akademickim. Informacje nt. Erasmusa i zasad ubiegania się o wyjazd są przeważnie zamieszczane na stronie internetowej uczelni i wydziałów.

Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.

Po zakwalifikowaniu na wyjazd - przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu?

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o praktykę w ramach Erasmusa. Rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się Erasmusem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.