CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Historia programu

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo, że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Informacje ogólne

"Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej, który jest kontynuacją dotychczasowego Socratesa-Erasmusa w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013.

LLP Erasmus jest programem skierowanym przede wszystkim do uczelni wyższych (publicznych i niepublicznych), ich studentów i pracowników. W niektórych jego programach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • kraje Unii Europejskiej,
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja.


Od roku akademickiego 2017-2021, uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów obejmującej:
  - wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający - od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
  wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego; uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą;
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni, w tym nauczycieli akademickich:
  - wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  - wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach itp.);
  - innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji) - wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni i przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych);
 • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem, itp.
 • udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

 

Do roku 2021 główne zadania Erasmusa to:

Prowadzenie wymiany studentów (w obie strony);czyli wysyłanie studentów na część studiów(najczęściej 1 semestr) do uczelni partnerskiej.
Organizacja praktyk zagranicznych za pośrednictwem instytucji specjalizujących się w tej dziedzinie.
Podprogram - (pierwsza praca po studiach) o nazwie Leonardo.
Prowadzenie wymiany pracowników uczelni, w tym nauczycieli akademickich.Polega to na wysyłaniu i przyjmowaniu wykładowców w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych.
Mozna także obok nauczycieli akademickich wysyłać innych pracowników uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejetności, udziału w szkoleniach i innych inicjatywach mających na celu poszerzanie kwalifikacji.

W przypadku pracowników chętni muszą spełnić wymogi stawiane im przez koordynatorów zagranicznych i otrzymać imienne zaproszenie.

W przypadku studentów kwalifikacja skupia się na takich kryteriach jak:

ukończony 1 rok studiów
wysoka średnia ocen z dwu semestrów
zdany egzamin z języka obcego

Dalsze kroki prowadzą do koordynatora wydziałowego dr hab Marek Szczęsny (marko4@o2.pl) i koordynatora uczelnianego mgr inż. Agnieszka Matejko ( agnieszka.matejko@uwm.edu.pl) i Biura Współpracy z Zagranicą w Rektoracie.

Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd - koordynator przeprowadza rekrutację minimum na rok przed wyjazdem ( na macierzystym wydziale),i jest to kwalifikacja tylko do uczelni partnerskich;czyli takich - które mają podpisaną bezpośrednią międzywydziałową umowę o współpracy.