DR HAB. KRZYSZTOF SZATRAWSKI, PROF. UWM

Krzysztof D. Szatrawski urodził się 1 września 1961 w Kętrzynie. Poeta, pisarz, teoretyk kultury. W swoich utworach łączy estetyczne i filozoficzne dociekania nad kondycją człowieka. W pracach badawczych skupia się na dociekaniach dotyczących kultury w perspektywie teoretycznej i historycznej. W latach 1980-1984 studiował Wychowanie muzyczne na Wydziale Humanistycznym WSP w Olsztynie (obecnie UWM w Olsztynie) a w latach 1983-1985 teologię w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. W 1994 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim" (promotor prof. dr hab. Andrzej Staniszewski). W roku 2014 na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu zakończył przewód habilitacyjny na podstawie rozprawy „Odkrywałem ślad po śladzie utracony... Ideowe uwarunkowania twórczości Juliana Stryjkowskiego".
W latach 1980-1984, podczas studiów pracował dorywczo, od 1 lutego do 30 czerwca 1984 instruktor w pracowni muzycznej Wojewódzkiego Domu Kultury, od lipca 1984 publicysta i recenzent muzyczny Dziennika Pojezierza a od lutego 1985 Gazety Olsztyńskiej; od 1 września 1984 do 31 sierpnia 1985 nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olsztynie, gdzie prowadził również chór. W latach 1985-1988 członek komitetu organizacyjnego festiwalu Dni Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. W latach 1986-1990 pisał omówienia programów olsztyńskiej filharmonii. W późniejszych latach podobne prace wykonywał na zlecenie Opery Śląskiej w Bytomiu oraz festiwalu Warszawska Wiosna Muzyczna. W latach 1985-1994 pracował w Samodzielnej Pracowni Artystyczno-Technicznej oraz Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej na stanowisku asystenta, a od 1994 adiunkta, w latach 1994-2000 na stanowisku kierownika Samodzielnej Pracowni Artystyczno-Technicznej; równocześnie 1991-2002 prowadził własną firmę informatyczną, tworzącą oprogramowanie księgowo-finansowe oraz oprogramowanie sterujące urządzeniami przemysłowymi; od września 1984 do czerwca 1985 autor cotygodniowych audycji muzycznych w Radio WaMa; 1996-1999 recenzent muzyczny i literacki Dziennika Pojezierza, w którym redagował także comiesięczny dodatek Dziennik Literacki, od 2000, po utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracował na Wydziale Nauk Społecznych a od 2015 pracuje na Wydziale Sztuki. W latach 2004-2005 cykl felietonów w Gazecie Uniwersyteckiej, w latach 2006-2011 stały felietonista miesięcznika „Kulturka", w którym okresowo pełnił też funkcje redakcyjne, od 2011 stały felieton w miesięczniku Wiadomości Uniwersyteckie.
Działalność naukowa obejmuje szerokie spektrum zagadnień humanistycznych i społecznych, prowadzi interdyscyplinarne badania kulturoznawcze, literaturoznawcze i muzykologiczne, w perspektywie teoretycznej i historycznej. Opublikował monografie naukowe: Jan Lubomirski (Olsztyn 1991); Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim (Olsztyn 1996); Z miłości do muzyki. 60 lat Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego (Olsztyn 2006); Odkrywałem ślad po śladzie utracony... Ideowe uwarunkowania twórczości Juliana Stryjkowskiego (Olsztyn 2011) oraz szereg monografii wieloautorskich: 50 lat Filharmonii Olsztyńskiej im. Feliksa Nowowiejskiego (Olsztyn 1996); Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością (red. A. Staniszewski i K. D. Szatrawski - Olsztyn 1997); Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego. Rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora (Barczewo 2007); Patriotyczne i religijne źródła twórczości Feliksa Nowowiejskiego (Barczewo 2008); Kompozytorzy w kulturze XX-wiecznej Warmii (Barczewo 2009). W kręgu kultury romantycznej. W 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina i w 100-lecie powstania "Roty" Feliksa Nowowiejskiego (Barczewo 2010); Edukacja i uczestnictwo w kulturze muzycznej (Barczewo 2011); Dźwięk - forma - znaczenie. Z zagadnień semantyki i retoryki muzycznej (Barczewo 2012); Arno Holz i jego dzieło. Arno Holz und sein Werk (Kętrzyn 2013); Od pieśni do symfonii. Artystyczne i społeczne konteksty twórczości Feliksa Nowowiejskiego (Barczewo 2013); Kultura muzyczna w perspektywie regionalnej i artystycznej (Barczewo 2014), Kultura - edukacja - twórczość. Prace ofiarowane na 70-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie (Barczewo 2015). Ponadto dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt artykułów naukowych, także publikowanych w tłumaczeniach w Niemczech, Rosji i USA.
Twórczość literacka obejmuje poezję, prozę, eseistykę oraz przekłady. Jako poeta zadebiutował przed maturą, w 1980 r. w 4 numerze miesięcznika Warmia i Mazury, a w 1981 r. nakładem SSK „Pojezierze" w Olsztynie ukazał się debiutancki zbiór wierszy Posłanie ostatniego z epigonów; opublikował zbiory wierszy: 24 godziny śmierci (arkusz poetycki „Okolice" - Warszawa 1988); Poniżej snu (Olsztyn 1989); Wiersze graficzne (Olsztyn 1990); Tak cicho śpiewa północ (Olsztyn 1997); Pieśni miłości i rozstania (Olsztyn 1999); Wiek nowy (Olsztyn 2014). Jako prozaik zadebiutował w 1989 roku opowiadaniami w miesięczniku „Twórczość" (1989, nr 9) oraz powieścią Requiem dla Bohatera w wydawnictwie Iskry (Warszawa 1989). Poza zbiorem opowiadań Odjazd, który ukazał się w 2006 r., publikował prozę w czasopismach literackich; jest również redaktorem antologii Spacerem po Kętrzynie (Kętrzyn 2007) oraz Almanachu SPP Oddział Olsztyn 2015. Jako autor przekładów zadebiutował publikując polskie tłumaczenia piosenek Toma Waitsa w 1991 w czasopiśmie „Krzywe Koło Literatury". Przekłada głównie poezję - m.in. z j. angielskiego Walta Whitmana, Thomasa Stearnsa Eliota, Allena Ginsberga, Charlesa Bukowskiego, W. H. Audena, z j. niemieckiego wiersze Arno Holza, Gottholda Ephraima Lessinga, z j. hebrajskiego wiersze Jehudy Amichaja i Jony Wolach, oraz z j. rosyjskiego wiersze Borysa Bartfelda, Andreya Korovina, Vadima Mesyatsa, Antona Nesterova, Ekateriny Perchenkovej i Maksymiliana Voloshina, a także prozę Olega Głuszkina oraz przekłady tekstów naukowych. Jako publikacja zwarta ukazał się pierwszy kompletny przekład cyklu Phantasus Arno Holza. A. Holz: Phantasus / Fantazus (wydanie dwujęzyczne - Kętrzyn 2013). Wiersze, prozę publikowały m.in. czasopisma: Warmia i Mazury, Borussia, Portret, Undergrunt, Twórczość, Akcent, Więź, Fa-Art, Opcje, Fraza, Topos, VariArt a także pisma i antologie zagraniczne w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. W 2009 r. wiersze z tomu Wiersze graficzne (1990) zostały wykorzystane w filmie Mniejsze zło w reż. Janusza Morgensterna. Do wierszy Szatrawskiego muzykę pisali Katarzyna Brochocka, Bernard Chmielarz, Benedykt Konowalski oraz Marcin Wawruk. W 2011 r. za teksty piosenek do płyty K. Krawczyka "Warto żyć" otrzymał złotą płytę.
Jest aktywnym edukatorem i animatorem kultury, przez wiele lat zajmował się krytyką muzyczną i publicystyką kulturalną publikując ponad 1000 artykułów w prasie codziennej i w czasopismach fachowych. Od 2010 publikuje na blogu: Music is the Best (www.szatrawski.blogspot.com) recenzje nagrań fonograficznych w języku angielskim. Prowadzi cykliczne wykłady otwarte, m.in. cykl comiesięcznych wykładów poświęconych kulturze muzycznej "Muzyczne (ko)repetycje" we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie. W 1996 r. otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury, w 2012 r. Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury, w 2012 r. tytuł ,,Belfra Roku" na Wydziale Nauk Społecznych, w 2013 r. Nagrodę Prezydenta Olsztyna. W latach 1976-1981 był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i Międzynarodowej Federacji Jazzowej; 1980-1981 członek Niezależnego Stowarzyszenia Studentów; od września do grudnia 1981 członek Koła Młodych Olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. od 1991 członek Wspólnoty Kulturowej Borussia; od 1998 członek Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego; od 2000 członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; od 2006 członek Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Żydowskiej "B`Jachad"; od 2013 członek Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie; od 2014 prezes Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; od 2014 Honorowy Członek Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie; od 2014 członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój; od 2015 członek Rady Programowej TVP Olsztyn.