ORGANIZACJA PRAKTYK W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID - 19

KOMUNIKAT -informacje dotyczące organizacji praktyk studenckich w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie w semestrze letnim 2019/2020.

  1. Studentów realizujących praktyki studenckie nadal obowiązuje „Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie”.
  2. Praktyki stanowią integralną część programów kształcenia. Nie ma możliwości zwolnienia  studentów z obowiązku ich realizacji.
  3. Praktyki studenckie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  4. Obieg wszystkich dokumentów związanych z praktykami odbywa się w formie elektronicznej. W celu rozpoczęcia praktyki, student przesyła wypełnione skierowanie na praktykę, instrukcję realizacji praktyki studenckiej oraz umowę o realizację praktyki studentów na adres: ewa.zuba@uwm.edu.pl oraz ewa.zuba1964@gmail.com lub j.bentkowska-hlebowicz@uwm.edu.pl oraz  joanna.b.h@o2.pl

UWAGA!!!  Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020r.

  1. W okresie obowiązywania stanu epidemii lub innego ogłoszonego przez administrację rządową, w celu zaliczenia zrealizowanej praktyki, dokumentację oraz inne wymagane dokumenty należy przekazać w formie elektronicznej do kierunkowych opiekunów praktyk. Zaliczenie praktyki odbywa się, do czasu odwołania obecnego stanu, na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz, jeśli opiekun praktyk uzna to za konieczne, rozmowy on-line. Wykaz kierunkowych opiekunów praktyk zawodowych znajduje się na stronie:  http://www.uwm.edu.pl/ws/artykul/66/praktyki-studenckie.html
  2. Dopuszcza się gromadzenie i archiwizowanie przez kierunkowego opiekuna praktyk dokumentów, potwierdzających realizację praktyk studenckich i osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia w formie elektronicznej – wraz z kopią chroniącą przed utratą danych.
  3. Przypominamy, że istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie:
  • wolontariatu  oraz innych form zaangażowania społecznego;
  • pracy zawodowej;
  • pracy wykonanej zdalnie na rzecz instytucji;

*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2