INFORMATOR ECTS

ECTS - EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW

(ang. European Credit Transfer and Accumulation System), zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej (1999) i Komunikatami z Konferencji Ministrów Edukacji państw europejskich w Pradze (2001) i Berlinie (2003) stanowi system oceny efektów kształcenia studenta. Początkowo wprowadzany był w ramach programu SOCRATES - ERASMUS w celu usprawnienia wymiany studentów między uczelniami, z czasem obejmując coraz większą liczbę szkół wyższych w Europie. W uczelniach polskich jest stosowany obowiązkowo od 1 stycznia 2007 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasadniczym celem ECTS jest ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, poprzez wprowadzenie przejrzystego programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Stwarza to możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących ten projekt. Dzięki systemowi przeniesienia i akumulacji osiągnięć studenta, okres studiów odbyty w innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą (niezależnie od tego, że treść programu studiów innej uczelni może się różnić od programu realizowanego w uczelni macierzystej).

Podstawowym założeniem ECTS jest przyporządkowanie punktów ECTS poszczególnym przedmiotom. Punkty przyznawane są również za praktyki i prace dyplomowe. Są one wartościami liczbowymi, odzwierciedlającymi nakład pracy studenta niezbędnej do uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu. Do zaliczenia pełnego roku akademickiego wymaganych jest 60 punktów ECTS, średnio 30 na semestr. Uczelnie same wyznaczają wartości punktowe poszczególnych przedmiotów (zob. Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19. 12. 2008). Wykaz zaliczeń może obejmować również przedmioty niepunktowane.

Zasady systemu dokumentuje Przewodnik ECTS, który poza wykazem przedmiotów
z dokładnym opisem zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć), zawiera najważniejsze informacje na temat uczelni, szczegółowy opis programu studiów, zasady rekrutacji, procedury administracyjne oraz praktyczne informacje dla studentów.

Wykaz przedmiotów oraz punktacja ECTS według poziomów nauczania - Studia stacjonarne pierwszego stopnia r.ak.2010/11 Kierunek studiów: "Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych"

PUNKTACJA ECTS - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - STACJONARNE 3 - LETNIE; I, II, III ROK KIERUNEK STUDIÓW: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

PUNKTACJA ECTS - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - STACJONARNE 2 - LETNIE; I, II, ROK KIERUNEK STUDIÓW: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 2011/2012