Stypendium Ministra - Złóż wniosek!

Tryb składania wniosku o stypendium (załączniki do pobrania poniżej)

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni.

Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021
https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

 

Student przekazuje drogą elektroniczną do Dziekanatu swojego Wydziału na adres e-mail katarzyna.stasiak@uwm.edu.pl:

  1. wypełniony w edytorze tekstowym wniosek (proszę nie zapisywać wniosku w postaci plików PDF) - opisany jako „wniosek stypminskrótwydział_nazwisko imię”

(część C wniosku -WYKAZ OSIĄGNIĘĆ- Student wypełnia zgodnie ze schematem wskazanym w części C wniosku),

 

  1. osobno załącznik ze skanem oświadczeń studenta (potwierdzające, że informacje zawarte w części C.1, C.2 lub C.3 wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz są związane z odbywanymi studiami, z wyłączeniem osiągnięć sportowych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych) - opisany jako „wniosek stypminskrótwydział nazwisko imię - oswiadczenie.PDF”,

 

  1. osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia opisany jako „wniosek stypminskrótwydział nazwisko imię - zalaczniki.PDF”, zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”.

 

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty, Student dostarcza do dziekanatu (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej, artystycznej, sportowej) również w postaci papierowej.

Termin złożenia kompletnegowniosku(tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Dziekanacie Wydziału upływa 30.09.2020 r.

 

 

 

Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

  1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
  2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
  3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.).

- do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów

 

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

-        znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub

-        znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

 

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

 

Stypendium nie przysługuje studentowi:

-        jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

-        posiadającemu tytuł zawodowy:

    • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
    • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.