Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Anastasiji Dundicz!

Dnia 31 marca 2022 r. zostały przyznane studentom z całego kraju 432 stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród nich 5 stypendiów przypadło studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rektorzy przedstawili Ministrowi 944 wnioski o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Zespół liczył 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów znalazła się także studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UWM Anastasija Dundicz (V rok). Serdecznie gratulujemy!