Konkurs na stanowisko profesora uczelni

DZIEKAN

WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni

w Instytucie Muzyki


Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

 • posiadać  stopień doktora  habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne,
 • posiadać znaczący dorobek artystyczny- specjalność instrumentalistyka w zakresie perkusji;
 • mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej  o kierunku artystycznym;
 • przygotowanie do prowadzenia przedmiotów: II instrument, instrumenty estradowe;
 • wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców). 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Odpis dyplomu doktora habilitowanego  sztuk muzycznych,
 • Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów artystycznych, naukowo- badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • Informację o całokształcie dorobku artystycznego i badawczego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu,
 • Dokumenty potwierdzające wymagania kwalifikacyjne zawarte z załączniku nr 4, Uchwała nr 494 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 • Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat),
 • Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /j.t.Dz.U z 2020 roku, poz.85/ w związku z art. 246 ust.3 ustawy z dnia 03.07.2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1669/.
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5321 zł.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki ul. Szrajbera 11
p. 112, w terminie od 17 sierpnia 2020 roku do 18 września 2020 roku (do godziny 12.00). Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.

 

Dziekan

 

prof. dr hab. Benedykt Błoński