Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego

DZIEKAN

WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta dydaktycznego

w Instytucie Muzyki


Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

 • posiadać stopień magistra w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne,
 • umiejętność gry na fortepianie, improwizacji fortepianowej, akompaniowania;
 • wykazać się doświadczeniem w pracy dydaktycznej zgodnie ze specjalnością;
 • posiadać przygotowanie do prowadzenia przedmiotów: fortepian, improwizacja fortepianowa, praca z akompaniatorem, akompaniament do dyrygowania;
 • posiadać doświadczenie artystyczne i dydaktyczne z zakresu muzyki,
 • posiadać predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego, dydaktycznego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Dyplom magistra sztuki;
 • Pisemne sprawozdanie z  działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich,
 • Dokumenty potwierdzające wymagania kwalifikacyjne zawarte z załączniku nr 4, Uchwała nr 494 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 • Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu.
 •  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:3205 zł.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki  ul. Szrajbera 11
p. 112,10-007 Olsztyn, w terminie od 28.05.2020 do 29.06. 2020 roku (do godziny 12.00). Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.

 

 

 

Dziekan Wydziału Sztuki

 

prof. dr hab. Benedykt Błoński