6 KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ ŚREDNICH - 6 Edycja

Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

1. Organizator:  

        •    Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Cele konkursu: • Wykonanie prac o tematyce dowolnej z zakresu: malarstwo, rysunek, fotografia, grafika warsztatowa i grafika cyfrowa.

 • Promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo.
 • Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych.
 • Konfrontacja dokonań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich w Polsce.
 • Każdy uczestnik Konkursu nadsyła do I etapu konkursowego w formie elektronicznej maksymalnie dwie prace wykonane z zakresu: malarstwo, rysunek, fotografia, grafika warsztatowa i grafika cyfrowa. Zakwalifikowane prace przechodzą do II etapu konkursu. Jeśli uczestnik nie nadeśle prac do II etapu, tym samym nie będzie brał udziału w dalszych etapach Konkursu. 
 • Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.
 • Regulamin Konkursu, karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej http://ws.uwm.edu.pl/6-konkurs-plastyczny i są jedynym dokumentem określającym jego zasady.
 • Poprzez zgłoszenie pracy na Konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie, powielanie i wykorzystanie nadesłanych prac. 
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z informacjami [Załącznik nr 1].
 1. Terminy nadsyłania prac:         I etap: do 31 października 2022 r.  (forma elektroniczna) II etap: do 30 listopada 2022 r.  

 

Miejsce nadsyłania prac:          Uniwersytet Warmińsko-Mazurski , Wydział Sztuki

                                                Instytut Sztuk Pięknych 

                                                ul. Szrajbera 11 (s. 3)

                                                10-007 Olsztyn 

z dopiskiem:  Konkurs plastyczny ISP – 6 edycja 

 

 1. Koordynatorzy projektu dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM i dr Joanna BentkowskaHlebowicz, mgr Zbigniew Urbalewicz powołają trzyosobowe Jury Konkursu  z grona wykładowców Wydziału Sztuki UWM  w Olsztynie.
 2. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: Nagroda I - Dziekana Wydziału Sztuki, Nagroda II - Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych, Nagroda III Dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie wyłonienia finalistów. 

        •    Nagrody mają charakter rzeczowy.

 1. Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie lub w innych miejscach wystawowych.
 2. O wynikach Konkursu powiadomimy na stronie www.uwm.edu.pl/ws do dnia 15.11.2022 r.
 • Prace zgłoszone do Konkursu można będzie odebrać do 31.12.2023 r. w Instytucie Sztuk Pięknych, po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora Konkursu.
 • Na wyraźną prośbę prace będą odsyłane na koszt uczestnika.

9. Kwalifikacja prac (I etap) odbędzie się na podstawie nadesłanych fotografii prac w wersji elektronicznej drogą e-mailową na adres: k.plastyczny.isp.uwm@o2.pl lub na nośnikach cyfrowych (CD) przesłanych na adres pocztowy organizatora.

 • Fotografie muszą być bardzo dobrej jakości: rozdzielczość, kolor, ostrość, kontrast. 
 • Zgłoszenie w formie elektronicznej powinno zawierać: opisane reprodukcje zgłaszanych prac (imię, nazwisko autora, rok urodzenia, tytuł i data powstania pracy, adresy e-mail, ew. klasa i szkoła, nazwisko prowadzącego nauczyciela), wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych [Załącznik nr 1]. 

10. Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.uwm.edu.pl/ws  

 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu nadsyłają na swój koszt oryginały tych samych prac. 
 • Prace powinny mieć na odwrocie metryczki [Załącznik nr 1] wypełnione drukowanymi literami. 
 1. Do prac należy dołączyć następujące dokumenty: wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:

k.plastyczny.isp.uwm@o2.pl

 

 

 

DO POPBRANIA: 

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH